سوابق همکاری - وبسایت رسمی دکتر میثم شکری ساز

 

 

  1. جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
  2. دانشگاه اصفهان
  3. دانشگاه پیام نور
  4. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی