توانمندی های شخصی - وبسایت رسمی دکتر میثم شکری ساز

 

توانمندی های شخصی

  1. مشاور مدیریت و بازاریابی و فروش
  2. انجام پروژه های بازرگانی و فروش و بازاریابی
  3. استقرار استاندارد های مدیریت کیفیت در سازمان ها
  4. انجام پروژه های مربوط به حوزه آموزش عالی
  5. انجام پروژه های مرتبط با مذاکرات و ارتباطات
  6. انجام پروژه های مدیریت پروژه