تصاویر میثم شکری ساز از کودکی تا نوجوانی

هرکسی گذشته‌ای دارد و افراد مختلف با روش‌های مختلفی در خانواده تربیت شده و رشد کرده‌اند.
دکتر میثم شکری ساز در خانواده‌ای بزرگ شد که وضع مالی آن‌چنان قدرتمندی نداشتند. پدر ایشان ارتشی بود و مادرشان یک معلم فرهنگی.
زندگی در خانواده‌های معمولی لزوماً به معنای عدم موفقیت و شانس کمتر برای موفق شدن نیست. دکتر شکری ساز ثابت کرد که می‌توان در خانواده‌ای معمولی رشد کرد ولی به موفقیت‌های خیره‌کننده رسید!