کنفرانس بین المللی کارآفرینی و بازاریابی - وبسایت رسمی دکتر میثم شکری ساز