فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی درون سازمانی

نام سازمان
نام و نام خانوادگی مدیرعامل
دوره آموزشی مورد درخواست
نام و نام خانوادگی مسئول پیگیری
شماره تماس مسئول پیگیری
ایمیل شما
سطح سازمانی شرکت کنندگان مدیران ارشدمدیران میانیکارشناسانکارمندان
امکانات فنی ویدیو پروژکشنپرده نمایشاینترنتکامپیوترسیستم ضبط صدا